Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
106/QÐ-KHCN 24/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
107/QÐ-KHCN 24/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
105/QÐ-KHCN 23/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
156/BC-KHCN 22/05/2019 Sở KH&CN Sơn La áo cáo Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2019
484/KH-KHCN 20/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019
103/QÐ-KHCN 16/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Sở KH&CN
471 /PGV-KHCN 15/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc V/v Báo cáo việc nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)
149/BC-KHCN 15/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm 2019
144/BC-KHCN 14/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp THTK, CLP 6 tháng cuối năm 2019
143/BC-KHCN 14/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
109-KH/ÐUK 09/05/2019 Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Kế hoạch tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Sơn La năm 2019
450/KH-KHCN 09/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch số 450/KH-KHCN ngày 9/5/2019 của Sở KH&CN về Đẩy mạnh, nâng cao chỉ số PAPI năm 2019 theo chỉ đạo tại Công văn số 1434/UBND-NC ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh
136/BC-KHCN 08/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả thực hiện dân chủ, dân vận sở Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019
1434/UBND-NC 06/05/2019 UBND tỉnh Sơn La Công văn số 1434/UBND-NC v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công năm 2019
424/KHCN-VP 02/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 424/KHCN-VP ngày 2/5/2019 của Sở KH&CN V/v khắc phục hạn chế trong công tác CCHC năm 2018 và nâng cao chỉ số CCHC năm 2019
118/KH-UBND 02/05/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tổ chức cuộc thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019"
421/KH-KHCN 02/05/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở KH&CN với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị
408/KH-KHCN 25/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
409/KH-KHCN 25/04/2019 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
117/BC-KHCN 18/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW
367/KHCN-VP 16/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 367/KHCN-VP ngày 16/4/2019 V/v thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai Nghị định số 124/2018/NĐ-CP
101/KH-UBND 11/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
351/KHCN-VP 10/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 351/KHCN-VP ngày 10/4/2019 V/v rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy trình giải quyết TTHC của Sở KH&CN theo Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La
348/KHCN-VP 10/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 348/KHCN-VP ngày 10/4/2019 V/v thực hiện tuyên truyền Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Sơn La
103/BC-KHCN 10/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo tổng kết triển khai, thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ CP/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
94/KH-UBND 05/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
327/KHCN-KHTC 04/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 327/KHCN-KHTC Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW
11/2019/QD-UBND 04/04/2019 UBND tỉnh Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Sơn La
329/KHCN-VP 04/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 329/KHCN-VP V/v Hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC theo Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La
48-QÐi/ÐU 03/04/2019 Đảng ủy Sở KH&CN Quy định về đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng bộ Giám đốc Sở KH&CN với nhân dân
310/KH-KHCN 01/04/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV
92/BC-KHCN 29/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
88/BC-KHCN 28/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019
304/KH-KHCN 28/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2019
293/KHCN - KHTC 25/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 293/KHCN - KHTC về việc cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán nhà nước Khu vực VII
284 /KH-KHCN 21/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ
281/KH-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
281/KH-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
40/QÐ-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc ban hành Chương trình tiết kiệm chống lãng phí của Sở KH&CN năm 2019
38/QÐ-KHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.996.287

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT